Zasady rekrutacji 2019/2020

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na rok szkolny 2019/2020

>>> REKRUTACJA ELEKTRONICZNA <<<

Uchwała nr 861/XXXI/2017 Rady Miejskiej W Piasecznie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, przyznania liczby punktów za każde kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów

Uchwała nr 1245/XLI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 862/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyznanie liczby punktów za każde z kryteriów oraz określenie dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Zarządzenie OŚ.0050.14.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 2018-01-23 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na rok szkolny 2018/2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia OŚ.0050.14.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 2018-01-23. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na rok szkolny 2018/2019

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jestPrzedszkole nr 5 Adres: 05-500 Piaseczno, Szkolna 18,Telefon: 22 756 22 18

 

 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych u Administratora adres e-mail rodoanka@gmail.com Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie przedszkola, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.
 2. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będąprzetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie

art. 6 ust. l lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO  w związku z procesem rekrutacji, które określają treść wniosku o przyjęcie do przedszkola i jego załączników, kryteria rekrutacyjne i sposób ich określenia przez organ prowadzący, zasady dostosowania placówki do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a także zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego.

 1. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiotobsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacjimiędzynarodowej.
 3. Dane będą przechowywane przez okres wskazany wart. 160 ustawy Prawo oświatowe,z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczęszcza do przedszkola, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie me zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 1. Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowychdziecka (kandydata), żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych 18 RODO.
 2. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
 3. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzido zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do przedszkola nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.
 4. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danychw procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie
 5. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jestobowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do przedszkola lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 3, co oznacza, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do przedszkola, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. polityka prywatnosci

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close